ናብቲ ናብ ሞት ዝወስድ ዝጸልመተ ጎደና ተጎቲቱ ነበረ። ንደቂ ሰባት ንምብጃው ብዝገበሮ ተልእኾ እምበር ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ይኹን ብመልክዕ ሓጢኣት ኣይገበረን። ስሙ ተሰይሙ ድማ ሕፍረት ተገይሩሉ። ጽባቐ ይኹን ቅርጺ ኣይነበሮን። ኣብ ልዕሊኡ ሓጢኣት እንተዝህሉ ነይሩ እቲ ስቓይ ምጸደቐ ነይሩ። ንሱ ግን ኣይነበሮን። ኣቦ ንምድሪ ኣትሒቶም ጠሚቶም ፍትሒ ኣብ ልዕሊኡ ብዝብል ክሲ ዕጉባት ነበሩ። መልክዑ ተበላሽዩ። ሓደ ኃጥእ ጥራሕ እዩ ብኸምዚ ክጭካነ ዝግበኦ ነይሩ። ኣይነበረን። ንሱ ግና ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ኪኸውን ምእንታና ኃጢኣት ኰነ።
2ቆሮ 5፡21

ኣነን ንስኻን ንዘለኣለም ምእንቲ ኸይንፈርስ፡ ንሱ ብምድራውያን ገዛእቲ ተፈሪዱ!

ኣብ ሰማይ ስቕታ ነበረ። ከምቲ ኣብ ቅድሚ እቲ መቑረጺ ዝነበረ በጊዕ ናብ መስቀል ኣብ ጎልጎታ ተመሪሑ። “ተገፍዐን ተሳቐየን ግና ኣፉ ኣይከፈተን፤ ከም ገንሸል ናብ ምሕራድ ተመሪሑ፡ ከምቲ በጊዕ ኣብ ቅድሚ መቑረጽታ ስቕ እትብል፡ ከምኡ ድማ ኣፉ ኣይከፈተን።” ኢሳይያስ 53:7 ። ንሞት ተፈሪዱ። ንሱ ድማ ኣይተቓለሰን። ንዘይገበሮ ናይ ፍትሒ ክሲ ተቐቢልዎ።

ስለ ዝግብኦ ኣይኰነን ሞይቱ። ንፍትሓዊ ዕላማ ግን። ኣካላቱ መንገዲ ሃበ። ድሕሪ ደጊም መንፈሱ ከዕቁብ ኣይከኣለን። ነቲ መንፈስ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦ።

ናብ ሲኦል ምውራድ

ኣብኡ ዝተዛዘመ ይመስለካ? ኣይፋልን፡ ከምኡ ኣይነበረን። እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቀጸለ – ልክዕ ኣብ ሲኦል። እቶም ኣጋንንቲ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሸግሮም ስለ ዝረኸብዎ እናተሓጐሱ ይላገጹ ነበሩ። እቶም ዝተበታተኑ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ሰይጣናውያን ፍጡራት ካብቲ ዝዓሞቐ ጉድጓድ ሲኦል ደይቦም ምስቲ ናብኦም ዝወርድ ዝነበረ ክራኸቡ ጀመሩ። እቲ ኣብ ሰማያውያን ዝነበረ ጉባኤ እከይ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ምድሪ ብዘይ ምቁራጽ ዘሳቐዮም ‘ዓወት’ ንኽምስክር ንታሕቲ ነፊሩ ። ነቲ ዝዓበየ ገበነኛ ‘ስዒሮምዎ’ ነይሮም ። ብዙሕ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም! ደጊመ እብል ኣለኹ፡ ብዙሕ ኣይፈልጡን ነይሮም።

ካልኣይ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ መርገምን ሓጢኣትን ሕማምን ሕማማትን ድኽነትን ስለዝረኸቡ እዩ ጀሚሩ። ብዓወት ተላገጹን ኣጉረምረሙን! ብዓቢ ሓጎስ ኣጉረምረሙ። ኣኽናፎም ኣንፈጥፈጡ እሞ ዓቢ ዕግርግር ድምጺ ካብኦም ወጸ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሳቕዮም ጠመቱ፤ ካብ ሰብነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘውጽኦም፤ ንሕሙማት ዘሕወየ፡ ንዝሞቱ ዘተንስአን ሰናይ እናገበረ ዝዘውርን ዝነበረ። ዝኽሪ ናይቲ ዝገበሮ ኣበጊስዎም። ብዓቢ ቁጥዐ ድማ መጻወድያ ኣእተውዎ። ተሓጒሶም። ብርሃን ፈጺሙ ከምዘይርኢ ሓሲቦም ኣብ ሲኦል ምስኦም ዝቃጸለሉ ፍሉይ ሸላ ኣዳልዮምሉ ነይሮም። ንሳቶም ድማ ንዕኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝረኣዩሉ ትርኢት ገበሩ።

ጎይታ ጎይቶት ንመልኣኽ ሞትን ሲኦልን ምሩኽ ኮነ። ካብቲ ጉድጓድ ተመሪሑ ወረደ። ግን…

ኣነ ግን በልኩ። ወዮ! ኣብ ኣፍደገ ሲኦል ድምጺ ድምጺ ሰምዑ። ዓቢ ብርሃን ናብቲ ዝጸልመተን ዝጸልመተን ቦታ ኣድማስ ወረደ። ምናልባት ካልእ ዝወርደሎም መሲልዎም ይኸውን። ወዮ ካብ ላዕሊ ኣዋጅ ሰሚዖም። ድምጺ ናይቲ ንዅሎም ፍጡራት ዝፈጠረ – ኣቦ ኩሎም መናፍስቲ ሰሚዖም። ድምጹ ተረዲኦምዎ። እዚ ዅሉ እንታይ እዩ ነይሩ፧ ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ይኾኑ።

ሓጢኣት ገይሩ ድዩ ነይሩ፧ ሞት ከም ዝግብኦ መርትዖ ሃበኒ። ስለ ዝበደለ ድዩ ናብዚ መጺኡ? ብተመሳሳሊ ናይ ልዑል ትእዛዝ ዓወት ፍታሕ! ይኺድ!

ሓይሊ ናይቲ ሰይጣናዊ መንግስቲ ካብኡ ተቐንጢጡ። ተጨፍሊቑ፡ ተጨኒቑን ብመንፈስ ተኣሲሩን እዩ ኣተወ፡ ኣቡኡ ግን ፈቲሕዎ። ሞት ኣይግብኦን ነይሩ። ሓጥእ ኣይነበረን። ከመይ ሓጢኣት እትገብር ነፍሲ ስጋዊትን ዘለዓለማውን ይኹን ክትመውት እያ። ህዝቅኤል 18:20 ። ኣብ ምድሪ ኸሎ ምስ ኣቦ ብቐጻሊ ይራኸብ ነበረ። ሰይጣን ነዚ ዳግማይ ምጽዋት ረሲዑዎ።

“ካብቶም ገዛእቲ እዚ ዘመን እዚ ሓደ እኳ ኣይርድኦን ነይሩ፡ እንተ ዚርድእዎ፡ ነቲ ጐይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም።” 1ቆሮ 2፡8

መንፈስ ኣምላኽ ብዓቢ ሓይሊ ኣንቀጥቀጠ። ጻድቕ ፍርዲ ንምፍጻም ብኹሉ ሓይሊ ኣቦ ወረደ። ኣብ ፍትሒ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መንጎ ጸልማትን ብርሃንን ዘሎ ፍርዲ። ሓጢኣት ድዩ ገይሩ ወይስ ኣይገበረን? ኣብ ምድሪ ዝነበሮ ህይወቱ ዝገልጽ ቪድዮታት ኣብቲ ዝጸልመተ ትያትር ሲኦል ኣብ ቅድሚ ሰይጣናውያን ገዛእቲ ኣምጺኦም ክጻወቱ ይኽእሉ ነይሮም። ባዕልኻ ርአ! ተጻዊቶምን ደጊሞምን ተጻዊቶምን እዮም። እቲ ሓደ ሲሶ ካብቶም ኣብ መጀመርታ ዘመናት ኣንጻር እቲ ልዑል ዝዓመጹ እኩያት ፍጡራት ብድንግርግር ንሓድሕዶም ይጥምቱ ነበሩ። ኣኽናፎም ወደቐ። እቲ ብልሹው ኪሩብ ንጸጋምን የማንን ጠመተ። ምናልባት ብስቓይ ጨደረ ክኸውን ይኽእል እዩ (ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝጉህር ኣንበሳ ይዘውር እዩ ዝብል)፣ Nooooooooooooooooooooooooooooooooo! ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ኣይገበረን ነይሩ። መን ኣታሊሉኒ?

ሰይጣን ኣቦ ሓሶት እዩ። ሰዓብቱ ድማ እዮም። ጕጅለታቱ ድማ… ብገዛእ ርእሱን ብኮሆርታቱን ተታሊሉ። ብስም ኣምላኽ እልምነካ ኣሎኹ፡ ውሉድ ድያብሎስ ኣይትኹን። ነቲ ረሳሕ ጽልዋኡ ካብ ህይወትካ ኣውጽእዎ። ሰሚዕካኒ ዲኻ?

ከመይሲ “ንሱ (ሰይጣን) ካብ መጀመርታ ቀታሊ እዩ ነይሩ፡ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየለ፡ ኣብ ሓቂ ደው ኣይብልን እዩ። ሓሶት ኪዛረብ ከሎ፡ ሓሳዊን ኣቦኡን እዩ እሞ፡ ካብ ጸጋታቱ እዩ ዚዛረብ።” ዮሃንስ 8 ፡ 44 ። ጕጅለታቱ ኩሎም ካብ ጸጋታቶም ንሓሶት ይዛረቡ። ኣባታቶም ሓቂ የብሎምን። ከምኡ ኣይትኹኑ።

ኣብዚ ኣሎና ኢሎም ጨደሩ ። እዚ ጥራይ እዩ ዘገድስ!
ኣይኮነን ዓያሹ ኣይኮንኩምን! ዝፈጸመ ሓጢኣት ኣይነበረን! ምስ ኣምላኽ ሓደ እዩ! ኣጋንንቲ እውን ከይተረፉ ነዚ ይኣምኑ እሞ ብራዕዲ ይንቀጥቀጡ። ያእቆብ 2፡19
እኩይ ኦም ፈጺማ ጽድቂ ፍረ ከተፍሪ ኣይትኽእልን እያ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ብጥበቡ – በቲ ብዙሕ ጥበቡ – ከም ዝሃረሞም ይፈልጡ ነበሩ።
ብዘለኣለማዊ ሰንሰለት ንእሰሮ! ይብሉ ነይሮም ይኾኑ።
ኖኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦ! ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጊ መንፈስ ሞት ሓጢኣት እትገብር ነፍሲ ክትመውት ኣለዋ ዝብል እዩ። ኣብ ምድሪ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ሓጢኣት የለን።
እምበኣር ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ዘሎ? ክወርድ ከሎ መርገምን ሓጢኣትን ሕማምን ሕማማትን ኣብ ልዕሊኡ ርኢና።
እወ ግን በቲ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ተግባር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ኣብ መስቀል ኣንበሮም። ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ኣስተብሂልኩም ዶ?

ኣይፈልጥን!

እቲ ትልሚ

እወ! ሰይጣን ሓቁ እዩ ነይሩ! ኣቦ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበሮም። ካብ መዓልቲ ኣዳምን ሄዋንን ክሳብ ዘለዓለም ንኹሉ ሓጢኣትና ተሰኪሙ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ። ኢሳይያስ 53፡4። ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ኣብ ምድሪ ብዘይ ሓጢኣት እኳ እንተነበረ ምእንታና ሓጢኣት ከም ዝኸውን ገበሮ። 2 ቈረንቶስ 5 ፡ 21 ። ኣብ ምድሪ ድኻ እኳ እንተዘይነበረ ድኽነት ኣንበረሉ። “ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፡ ንሱ ሃብታም እኳ እንተ ነበረ፡ ምእንታኹም ከም ዝደኸየ፡ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም።” 2 ቈረንቶስ 8:9
ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ክንወስዶ ኢና እንብል መርገም ኣንቢሩ። ክርስቶስ “ኣብ ኦም ዝንጠልጠል ዘበለ ርጉም እዩ” ተባሂሉ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ምእንታና መርገም ኰይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተበጀወና። ገላትያ 3፡13
ኣብ ምድሪ እኳ እንተዘይሓመመ ሕማምን ሕማማትን ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ። “እቲ ብነብዪ ኢሳይያስ “ንሱ ባዕሉ ንድኻምና ወሲዱ ሕማማትና ጾረ” ኢሉ እተዛረቦ ምእንቲ ኺፍጸም። ማቴዎስ 8፡17

እዚ ኩሉ መርገም፡ ሓጢኣት፡ ድኽነት፡ ሕማምን ሕማማትን ናይ መን እዩ ነይሩ? እቶም ኣጋንንቲ ክጭድሩ ይኽእሉ ነይሮም ይኾኑ።
ንጸበ እሞ ንርአ! እቲ ሓላፊኦም ዝህቦ መልሲ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ዓወት

መንፈስ መልሲ ሃበ ምኽንያቱ ንሱ ንጸገም ነፍሱ ርእዩ በዚ ናይ ፍትሒ ኣበሃህላ ብዙሓት ሕጂ ጸዲቖም ኣለዉ፣ ከመይሲ “ብሰሪ ኣበሳና ቆሲሉ፣ ስለ ኣበሳና ተጨፍለቐ፤ እቲ ምእንቲ ሰላምና ዚኸውን መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ነበረ፣ ብግፍዓቱ ድማ ፈወስና።” ኢሳይያስ 53፡5። መርገምታቶም ኣብ መስቀል ተሰኪሙ ነበረ። ኣእዳውካ ካብኡ ይፍቀደሉ! ሃሌሉያ!

“ስለዚ ኣምላኽ፡ ብስም የሱስ፡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉን ኣብ ምድርን ዘለዉን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘለዉን ኵሉ ብርኪ ምእንቲ ኺሰግድ፡ ኣዝዩ ልዕል ኣቢልዎ፡ ልዕሊ ዅሉ ስም ድማ ሃቦ፡ (ኣብ ሲኦል) ከምኡ’ውን ኵሉ ልሳን የሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምዃኑ ምእንቲ ኺናዘዝ፡ ምእንቲ ኽብሪ እግዚኣብሄር ኣቦ”። ፊልጲ 2፡9

ኣይትፈርድን ኢኻ!

ናብቲ ናብ ሞት ዝወስድ ዝጸልመተ ጎደና ተጎቲቱ ነበረ። ንደቂ ሰባት ንምብጃው ብዝገበሮ ተልእኾ እምበር ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ይኹን ብመልክዕ ሓጢኣት ኣይገበረን። ስሙ ተሰይሙ ድማ ሕፍረት ተገይሩሉ። ጽባቐ ይኹን ቅርጺ ኣይነበሮን። ኣብ ልዕሊኡ ሓጢኣት እንተዝህሉ ነይሩ እቲ ስቓይ ምጸደቐ ነይሩ። ንሱ ግን ኣይነበሮን። ኣቦ ንምድሪ ኣትሒቶም ጠሚቶም ፍትሒ ኣብ ልዕሊኡ ብዝብል ክሲ ዕጉባት ነበሩ። መልክዑ ተበላሽዩ። ሓደ ኃጥእ ጥራሕ እዩ ብኸምዚ ክጭካነ ዝግበኦ ነይሩ። ኣይነበረን። ንሱ ግና ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ኪኸውን ምእንታና ኃጢኣት ኰነ።
2ቆሮ 5፡21

ኣነን ንስኻን ንዘለኣለም ምእንቲ ኸይንፈርስ፡ ንሱ ብምድራውያን ገዛእቲ ተፈሪዱ!

ኣብ ሰማይ ስቕታ ነበረ። ከምቲ ኣብ ቅድሚ እቲ መቑረጺ ዝነበረ በጊዕ ናብ መስቀል ኣብ ጎልጎታ ተመሪሑ። “ተገፍዐን ተሳቐየን ግና ኣፉ ኣይከፈተን፤ ከም ገንሸል ናብ ምሕራድ ተመሪሑ፡ ከምቲ በጊዕ ኣብ ቅድሚ መቑረጽታ ስቕ እትብል፡ ከምኡ ድማ ኣፉ ኣይከፈተን።” ኢሳይያስ 53:7 ። ንሞት ተፈሪዱ። ንሱ ድማ ኣይተቓለሰን። ንዘይገበሮ ናይ ፍትሒ ክሲ ተቐቢልዎ።

ስለ ዝግብኦ ኣይኰነን ሞይቱ። ንፍትሓዊ ዕላማ ግን። ኣካላቱ መንገዲ ሃበ። ድሕሪ ደጊም መንፈሱ ከዕቁብ ኣይከኣለን። ነቲ መንፈስ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦ።

ናብ ሲኦል ምውራድ

ኣብኡ ዝተዛዘመ ይመስለካ? ኣይፋልን፡ ከምኡ ኣይነበረን። እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ቀጸለ – ልክዕ ኣብ ሲኦል። እቶም ኣጋንንቲ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሸግሮም ስለ ዝረኸብዎ እናተሓጐሱ ይላገጹ ነበሩ። እቶም ዝተበታተኑ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ሰይጣናውያን ፍጡራት ካብቲ ዝዓሞቐ ጉድጓድ ሲኦል ደይቦም ምስቲ ናብኦም ዝወርድ ዝነበረ ክራኸቡ ጀመሩ። እቲ ኣብ ሰማያውያን ዝነበረ ጉባኤ እከይ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ምድሪ ብዘይ ምቁራጽ ዘሳቐዮም ‘ዓወት’ ንኽምስክር ንታሕቲ ነፊሩ ። ነቲ ዝዓበየ ገበነኛ ‘ስዒሮምዎ’ ነይሮም ። ብዙሕ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም! ደጊመ እብል ኣለኹ፡ ብዙሕ ኣይፈልጡን ነይሮም።

ካልኣይ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ መርገምን ሓጢኣትን ሕማምን ሕማማትን ድኽነትን ስለዝረኸቡ እዩ ጀሚሩ። ብዓወት ተላገጹን ኣጉረምረሙን! ብዓቢ ሓጎስ ኣጉረምረሙ። ኣኽናፎም ኣንፈጥፈጡ እሞ ዓቢ ዕግርግር ድምጺ ካብኦም ወጸ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሳቕዮም ጠመቱ፤ ካብ ሰብነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘውጽኦም፤ ንሕሙማት ዘሕወየ፡ ንዝሞቱ ዘተንስአን ሰናይ እናገበረ ዝዘውርን ዝነበረ። ዝኽሪ ናይቲ ዝገበሮ ኣበጊስዎም። ብዓቢ ቁጥዐ ድማ መጻወድያ ኣእተውዎ። ተሓጒሶም። ብርሃን ፈጺሙ ከምዘይርኢ ሓሲቦም ኣብ ሲኦል ምስኦም ዝቃጸለሉ ፍሉይ ሸላ ኣዳልዮምሉ ነይሮም። ንሳቶም ድማ ንዕኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝረኣዩሉ ትርኢት ገበሩ።

ጎይታ ጎይቶት ንመልኣኽ ሞትን ሲኦልን ምሩኽ ኮነ። ካብቲ ጉድጓድ ተመሪሑ ወረደ። ግን…

ኣነ ግን በልኩ። ወዮ! ኣብ ኣፍደገ ሲኦል ድምጺ ድምጺ ሰምዑ። ዓቢ ብርሃን ናብቲ ዝጸልመተን ዝጸልመተን ቦታ ኣድማስ ወረደ። ምናልባት ካልእ ዝወርደሎም መሲልዎም ይኸውን። ወዮ ካብ ላዕሊ ኣዋጅ ሰሚዖም። ድምጺ ናይቲ ንዅሎም ፍጡራት ዝፈጠረ – ኣቦ ኩሎም መናፍስቲ ሰሚዖም። ድምጹ ተረዲኦምዎ። እዚ ዅሉ እንታይ እዩ ነይሩ፧ ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ይኾኑ።

ሓጢኣት ገይሩ ድዩ ነይሩ፧ ሞት ከም ዝግብኦ መርትዖ ሃበኒ። ስለ ዝበደለ ድዩ ናብዚ መጺኡ? ብተመሳሳሊ ናይ ልዑል ትእዛዝ ዓወት ፍታሕ! ይኺድ!

ሓይሊ ናይቲ ሰይጣናዊ መንግስቲ ካብኡ ተቐንጢጡ። ተጨፍሊቑ፡ ተጨኒቑን ብመንፈስ ተኣሲሩን እዩ ኣተወ፡ ኣቡኡ ግን ፈቲሕዎ። ሞት ኣይግብኦን ነይሩ። ሓጥእ ኣይነበረን። ከመይ ሓጢኣት እትገብር ነፍሲ ስጋዊትን ዘለዓለማውን ይኹን ክትመውት እያ። ህዝቅኤል 18:20 ። ኣብ ምድሪ ኸሎ ምስ ኣቦ ብቐጻሊ ይራኸብ ነበረ። ሰይጣን ነዚ ዳግማይ ምጽዋት ረሲዑዎ።

“ካብቶም ገዛእቲ እዚ ዘመን እዚ ሓደ እኳ ኣይርድኦን ነይሩ፡ እንተ ዚርድእዎ፡ ነቲ ጐይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም።” 1ቆሮ 2፡8

መንፈስ ኣምላኽ ብዓቢ ሓይሊ ኣንቀጥቀጠ። ጻድቕ ፍርዲ ንምፍጻም ብኹሉ ሓይሊ ኣቦ ወረደ። ኣብ ፍትሒ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መንጎ ጸልማትን ብርሃንን ዘሎ ፍርዲ። ሓጢኣት ድዩ ገይሩ ወይስ ኣይገበረን? ኣብ ምድሪ ዝነበሮ ህይወቱ ዝገልጽ ቪድዮታት ኣብቲ ዝጸልመተ ትያትር ሲኦል ኣብ ቅድሚ ሰይጣናውያን ገዛእቲ ኣምጺኦም ክጻወቱ ይኽእሉ ነይሮም። ባዕልኻ ርአ! ተጻዊቶምን ደጊሞምን ተጻዊቶምን እዮም። እቲ ሓደ ሲሶ ካብቶም ኣብ መጀመርታ ዘመናት ኣንጻር እቲ ልዑል ዝዓመጹ እኩያት ፍጡራት ብድንግርግር ንሓድሕዶም ይጥምቱ ነበሩ። ኣኽናፎም ወደቐ። እቲ ብልሹው ኪሩብ ንጸጋምን የማንን ጠመተ። ምናልባት ብስቓይ ጨደረ ክኸውን ይኽእል እዩ (ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝጉህር ኣንበሳ ይዘውር እዩ ዝብል)፣ Nooooooooooooooooooooooooooooooooo! ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ኣይገበረን ነይሩ። መን ኣታሊሉኒ?

ሰይጣን ኣቦ ሓሶት እዩ። ሰዓብቱ ድማ እዮም። ጕጅለታቱ ድማ… ብገዛእ ርእሱን ብኮሆርታቱን ተታሊሉ። ብስም ኣምላኽ እልምነካ ኣሎኹ፡ ውሉድ ድያብሎስ ኣይትኹን። ነቲ ረሳሕ ጽልዋኡ ካብ ህይወትካ ኣውጽእዎ። ሰሚዕካኒ ዲኻ?

ከመይሲ “ንሱ (ሰይጣን) ካብ መጀመርታ ቀታሊ እዩ ነይሩ፡ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየለ፡ ኣብ ሓቂ ደው ኣይብልን እዩ። ሓሶት ኪዛረብ ከሎ፡ ሓሳዊን ኣቦኡን እዩ እሞ፡ ካብ ጸጋታቱ እዩ ዚዛረብ።” ዮሃንስ 8 ፡ 44 ። ጕጅለታቱ ኩሎም ካብ ጸጋታቶም ንሓሶት ይዛረቡ። ኣባታቶም ሓቂ የብሎምን። ከምኡ ኣይትኹኑ።

ኣብዚ ኣሎና ኢሎም ጨደሩ ። እዚ ጥራይ እዩ ዘገድስ!
ኣይኮነን ዓያሹ ኣይኮንኩምን! ዝፈጸመ ሓጢኣት ኣይነበረን! ምስ ኣምላኽ ሓደ እዩ! ኣጋንንቲ እውን ከይተረፉ ነዚ ይኣምኑ እሞ ብራዕዲ ይንቀጥቀጡ። ያእቆብ 2፡19
እኩይ ኦም ፈጺማ ጽድቂ ፍረ ከተፍሪ ኣይትኽእልን እያ። እቲ ኩሉ ዝኽእል ብጥበቡ – በቲ ብዙሕ ጥበቡ – ከም ዝሃረሞም ይፈልጡ ነበሩ።
ብዘለኣለማዊ ሰንሰለት ንእሰሮ! ይብሉ ነይሮም ይኾኑ።
ኖኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦኦ! ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጊ መንፈስ ሞት ሓጢኣት እትገብር ነፍሲ ክትመውት ኣለዋ ዝብል እዩ። ኣብ ምድሪ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ሓጢኣት የለን።
እምበኣር ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ዘሎ? ክወርድ ከሎ መርገምን ሓጢኣትን ሕማምን ሕማማትን ኣብ ልዕሊኡ ርኢና።
እወ ግን በቲ ኣብ ምድሪ ዝገበሮ ተግባር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ኣብ መስቀል ኣንበሮም። ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ኣስተብሂልኩም ዶ?

ኣይፈልጥን!

እቲ ትልሚ

እወ! ሰይጣን ሓቁ እዩ ነይሩ! ኣቦ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበሮም። ካብ መዓልቲ ኣዳምን ሄዋንን ክሳብ ዘለዓለም ንኹሉ ሓጢኣትና ተሰኪሙ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ። ኢሳይያስ 53፡4። ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ኣብ ምድሪ ብዘይ ሓጢኣት እኳ እንተነበረ ምእንታና ሓጢኣት ከም ዝኸውን ገበሮ። 2 ቈረንቶስ 5 ፡ 21 ። ኣብ ምድሪ ድኻ እኳ እንተዘይነበረ ድኽነት ኣንበረሉ። “ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ፡ ንሱ ሃብታም እኳ እንተ ነበረ፡ ምእንታኹም ከም ዝደኸየ፡ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም።” 2 ቈረንቶስ 8:9
ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ክንወስዶ ኢና እንብል መርገም ኣንቢሩ። ክርስቶስ “ኣብ ኦም ዝንጠልጠል ዘበለ ርጉም እዩ” ተባሂሉ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ምእንታና መርገም ኰይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተበጀወና። ገላትያ 3፡13
ኣብ ምድሪ እኳ እንተዘይሓመመ ሕማምን ሕማማትን ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ። “እቲ ብነብዪ ኢሳይያስ “ንሱ ባዕሉ ንድኻምና ወሲዱ ሕማማትና ጾረ” ኢሉ እተዛረቦ ምእንቲ ኺፍጸም። ማቴዎስ 8፡17

እዚ ኩሉ መርገም፡ ሓጢኣት፡ ድኽነት፡ ሕማምን ሕማማትን ናይ መን እዩ ነይሩ? እቶም ኣጋንንቲ ክጭድሩ ይኽእሉ ነይሮም ይኾኑ።
ንጸበ እሞ ንርአ! እቲ ሓላፊኦም ዝህቦ መልሲ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እቲ ዓወት

መንፈስ መልሲ ሃበ ምኽንያቱ ንሱ ንጸገም ነፍሱ ርእዩ በዚ ናይ ፍትሒ ኣበሃህላ ብዙሓት ሕጂ ጸዲቖም ኣለዉ፣ ከመይሲ “ብሰሪ ኣበሳና ቆሲሉ፣ ስለ ኣበሳና ተጨፍለቐ፤ እቲ ምእንቲ ሰላምና ዚኸውን መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ነበረ፣ ብግፍዓቱ ድማ ፈወስና።” ኢሳይያስ 53፡5። መርገምታቶም ኣብ መስቀል ተሰኪሙ ነበረ። ኣእዳውካ ካብኡ ይፍቀደሉ! ሃሌሉያ!

“ስለዚ ኣምላኽ፡ ብስም የሱስ፡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉን ኣብ ምድርን ዘለዉን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘለዉን ኵሉ ብርኪ ምእንቲ ኺሰግድ፡ ኣዝዩ ልዕል ኣቢልዎ፡ ልዕሊ ዅሉ ስም ድማ ሃቦ፡ (ኣብ ሲኦል) ከምኡ’ውን ኵሉ ልሳን የሱስ ክርስቶስ ጐይታ ምዃኑ ምእንቲ ኺናዘዝ፡ ምእንቲ ኽብሪ እግዚኣብሄር ኣቦ”። ፊልጲ 2፡9

ስሙ ድማ…

ኣብ ኣዋጅ ፍርዲ፡ ኩሎም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ሓይልታት ነቲ በቃ ዝሰዓሮም – ንጐይታ የሱስ – እናሰገዱ ተንበርኪኾም ከዱ። ኩሎም ብርኪ ሰገዱ። ኣንበሳ ነገድ ይሁዳ ኣብ ስልጣን ተላዕለ። ብሰንሰለት ኣሲሩ ንኹሎም ካብቶም ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎም ሰይጣናውያን ፍጡራት ናብቲ ዝወሓደ ጎደናታት ሲኦል ጎቲቱዎም። ኣኽናፎም ተቖሪጹ ነበረ። ኣብ ጎደና ሲኦል ዕርቃኖም ወጺኦም ጎቲትዎም። ቈሎሴ 2 ፡ 15 ። ኩሎም ነበርቲ ሲኦል ውርደት ሰይጣንን መሳርሕቱን ርእዮም። ጎይታ ኢየሱስ ከም ገንሸል ተሰዊኡ ወረደ፣ ከም ኣንበሳ ተንስአ። ኣብ ግዝኣቶም ብግልጺ ምርኢት ኣቕረበሎም። ኣብ ልዕሊኦም ድማ ተዓወተ። ኣብኡ ደው ኣይበለን። መፍትሕ ህይወትን ሞትን ካብ ሰይጣን ጠለበ። ንሱ ድማ ኣኪብዎም። ኣብ ራእይ 1፡18 ከምዚ ኢሉ ኣሎ“ኣነ እቲ ህያው እየ። ሞይተ፣ ርኣዩኒ ግን—ዘለኣለምን ንዘለኣለምን ህያው እየ! መፍትሕ ሞትን መቓብርን ድማ ሒዘ ኣለኹ።”

እቲ ኣዋጅ ንዅሎም መንግስታትን ሓይልታትን፡ ገዛእቲ ጸልማትን መንፈሳዊ ክፍኣትን ኣብ ሰማያዊ ቦታታት ተዋሂቡ።

  • ማንም ንዕኡ ዝኣምኖ ካብ መርገም ሕጊ ከም ዝተበጀወ። ገላትያ 3፡13
  • ብስም ኢየሱስ ኵሉ ብርኩ ክሰግድ ኩሉ ልሳን ድማ የሱስ ጐይታ ምዃኑ ንኽብሪ ኣቦ ክናዘዝ ከም ዘለዎ። ፊልጲ 2፡9
  • ንስም ጐይታና ኢየሱስ ዝጽውዕ ዘበለ ዅሉ ምእንቲ ኺድሕን እዩ። ሮሜ 10 ፡ 13
  • ብሰሪ ኣበሳኹም ከም ዝተወግአ ብሰሪ ኣበሳኹም ከም ዝተጨፍለቐ፡ መቕጻዕቲ ሰላሞም ኣብ ልዕሊኡ ተነብረ። ኢሳይያስ 53፡5
  • ብእኡ ዝኣመነ ዘበለ ዅሉ ሕጂ ካብ ሕጂ ንደሓር ምስኡ ከም ዝትንስእ። ኤፌሶን 2፡6
  • ስለዚ ሕጂ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ውግዘት ከም ዘየለ። ሮሜ 8:1
  • ምእንቲ ደቂ ሰባት ብክርስቶስ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ሓጢኣት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝተነብረ። 2ቆሮ 5፡21
  • ብወቕዒኡ ከም ዝፈወስና። 1ጴጥ 2፡24

ንጉስ ክብሪ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብዓወት ካብ ሲኦል ተንስአ። ካብ ስጋውን ዘለኣለማውን ሞት ተንሲኡ። እዚ ኹሉ ከም ዝገበረሉ ዝኣመነ ድማ ክድሕን እዩ። ህይወት፡ በረኸት፡ ጥዕና፡ ሃብቲ ልዕሊ ኹሉ ድማ ምስ ኣቦ ኩሎም መናፍስቲ ዘለኣለማዊ ሕብረት ክወርስ እዩ።

ንጉስ ነገስታት ካብ ሲኦል ክዓርግ ከሎ ሰማይ ተሓጐሰ። መላእኽቲ ድማ ፈንጂሮም መዝሙር ኣትዮም። ገንሸል ኣምላኽ ንሓጢኣትናን ሞትናን ናይ መወዳእታ ዋጋ ከፊሉ ነበረ። የሱስ ጐይታ ምዃኑ ብልቡ ኣሚኑ ብኣፉ ዝናዘዘ ድማ ይድሕን። ሮሜ 10፡10

ምርጫኻ ጌርካ ዲኻ?

ስጋዊ ሞት ኣሎ ግን ብድሕሪኡ ዘልኣለማዊ ሞት እውን ኣሎ። ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ክትድሕን ትኽእል ኢኻ – ማለት ካብ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ምፍላይ። ስለምንታይ ኢኻ ኣብ ህይወት ብዙሕ መከራ ወይ ሃብቲ ሒዝካ ትሓልፍ እሞ ገና ኣብ ሲኦል ነፍስኻ ትፈትሕ? ዋጋ የብሉን። ሓደ ሰብኣይ/ሰበይቲ ንዘልኣለም ኣብኡ ከሕልፍ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። ከምኡ ውን ንድሕሪት ክትምለስን ናብኡ ፈጺምካ ክትምለስን ከም ዘለካ ሓሳቡ ኣይኮነን። ጎይታ ናብኡ ክትምለስ ይጽውዓካ ኣሎ። ምእንታኻ እዩ ሞይቱ። ብዘለኣለማዊ ፍቕሪ እዩ ዘፍቅረካ። ካብኡ ክንደይ ርሒቕካ ብዘየገድስ ንሱ ኣይኩንነካን ዘሎ። በቃ ብንስሓ ናብኡ ተመለሱ። በቃ ናብ ሰራሒኻ ተመለስ። ብፍቕሪ ክቕበለካ እዩ። ሓጢኣት ምስ ገበርካ ክትጎዪ እትኽእለሉ ቦታ ኣምላኽ እዩ። ከም ኣዳምን ሄዋንን ርሒቕካ ኣይትሕባእ ። ኣብ ደሙ ይቕረታ ኣሎ። 1ይ ዮሃንስ 1፡ 9 ይብል“ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና፡ ንሱ እሙንን ጻድቕን እዩ፡ ንሓጢኣትና ድማ ይቕረ ኪብለና እዩ፡ ካብ ኵሉ ዓመጻ ኸኣ ኬንጽሓና እዩ።”

በቃ በሎ ኣቦይ እዚ ኩሉ ዝገበርክዎ ይቕሬታ። ይቕረ በለለይ ካብ ኩሉ ዓመጻ ድማ ኣንጽሃኒ። ኢየሱስ ጐይታ ምዃኑ እኣምን እየ። ኣሜን!

ሓድሽ ኣማኒ እንተ ዄንካ ኣብዚ ጠዊቕካ ነቲ በቃ ኣብ ኣምላኽ ዝወረስካዮ ሓይሊ ከተንብብ እላቦ። ኣብታ ብህይወት ዲኻ እትብል ጽሑፍ እውን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ብምጥዋቕ .

ንስኻትኩም ኣይተፈርዱን! ብክርስቶስ እንተ ዄንካ።

ክርስቶስ ተበጂዩካ ኣሎ። ከምኡ ክትኣምን ኣለካ። ክትናዘዞ ኣለካ።

ናትካ ዝኾነ ዲያብሎስ ክምንዝዓካ ኣይትፍቀደሉ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ኣትሒዙ ክሳዕ ዘለኣለም መላእኽቲ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ዝተሓርደ ገንሸል ብቑዕ እዩ እናበሉ ነቲ ኣብ ዝፋን ዘሎ ገንሸል እናሰገዱ ይዝምሩ ኣለዉ።

ንስኻ እውን ከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብ ደርፊ ክትጽንበሮም ትኽእል ኢኻ።

@ myanchorfoundations ዝብል ትካል ምዃኑ ይፍለጥ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s